• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt "Aktywnie przeciw wykluczeniu"

Drukuj PDF

Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

Pierwsza (z dwóch) edycja rekrutacji potrwa od 10 września 2014r. do 30 września 2014r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, w pokoju nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092 jak również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: www. pup-brzozow.pl. w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

UWAGA !!!

Drukuj PDF

 

UWAGA!!!


Informujemy o przedłużeniu czwartego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Zostań przedsiębiorcą". Formularze są dostępne na stronie internetowej urzędu www.pup-brzozow.pl w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu oraz w Biurze Projektu, ul. Kościuszki 2, pok. nr 1.

 

 

Informujemy o rozpoczęciu z dniem 25 sierpnia br czwartego i zarazem ostatniego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”. Nabór formularzy potrwa do dnia 8 września włącznie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, I piętro pokój nr 1, jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami lista ostateczna

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (LISTA OSTATECZNA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.08.2014r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia 1145 582 563
Osoby które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia 89 72 17
Powyżej 50 roku życia 1265 560 705
Długotrwale bezrobotni 4292 2589 1703

 

Więcej…
 

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w miesiącu sierpniu 2014

Drukuj PDF

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Lp. Nazwa zakładu pracy Liczba osób
1. F. P. H. J&R "WAFLEX" Robert Prajsnar Malinówka 1
2. Firma Handlowa "ZBJ" Dudycz Agata, Dudycz Jan 
1

 

Więcej…
 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Wykaz grupowych informacji zawodowych IV kwartał 2014

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH

W IV KWARTALE 2014r.

Więcej…
 

Wykaz grupowych informacji zawodowych III kwartał 2014

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH


W III KWARTALE 2014r.

Więcej…
 

Informacja dla Pracodawców

Drukuj PDF

Informacja dla pracodawców zainteresowanych
kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników

w wieku, co najmniej 45 lat w 2014r.

 

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu brzozowskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki. 

Prosimy o składanie zapotrzebowania w pokoju nr 12 - PUP Brzozów do 29.08.2014

Złożenie ww. zapotrzebowania nie będzie wiążące dla pracodawcy. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Podziału środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy dokona samorząd województwa.

Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Brzozowie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej.

Więcej…
 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki

Drukuj PDF

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP)

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

 

Więcej…
 

Projekt "Zostań przedsiębiorcą" - wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

złożonych w okresie od 17.06.2014r. do 08.08.2014r. (III tura)

w związku z rekrutacją do projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Informacja

Drukuj PDF

W dniu 27 maja 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W świetle nowych przepisów na refundowane stanowiska pracy mogą zostać skierowane wyłącznie osoby które zostaną zakwalifikowane do profilu pomocy, który przewiduje objęcie bezrobotnego określoną formą wsparcia.

 

INFORMACJA

Drukuj PDF

 

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”

Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 17 czerwca, naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, (I piętro) pokój nr 1, jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH W III KWARTALE 2014 ROKU

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH W III KWARTALE 2014 ROKU

         Zapraszamy do udziału w jednodniowych grupowych spotkaniach informacyjnych

Termin informacji:                  04.09.2014 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 02.09.2014r.  

Termin informacji:               05.09.2014r.    

Termin przyjmowania zgłoszeń do 03.09.2014r.

Godzina rozpoczęcia grupowej informacji zawodowej – 10.00

Zakres tematyczny spotkania – charakterystyka usług rynku pracy i nowych form pomocy dla osób bezrobotnych realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Grupowa informacja zawodowa odbędzie się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, ul. Rynek 9, Sala Informacji Zawodowej.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Rynek 9

ogłasza przetarg nieograniczony

 NA DOSTAWĘ

 SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

 

Więcej…
 

INFORMACJA

Drukuj PDF

I N F O R M A C J A

dla osób bezrobotnych składających wnioski

o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Osoby ubiegające się o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej zobowiązane są do podawania rzetelnych i sprawdzonych informacji dotyczących prognoz finansowych planowanego przedsięwzięcia, opartych na przeprowadzonej analizie rynku i konkurencji.

        

         Na etapie realizacji wniosku dane powyższe będą weryfikowane i porównywane z faktycznymi obrotami z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku znaczących różnic pomiędzy poziomem przychodów z działalnosci gospodarczej założonym we wniosku a faktycznie osiągniętym – umowy dotyczące przyznania środków zawarte z osobami, które otrzymały dofinansowanie na założenie własnej firmy zostaną wydłużone do czasu ostatecznego uznania wywiązania się przez przedsiębiorcę z realizacji umowy.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach 2 części (zadań):

ZADANIE 1 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - dla grupy 10 osób.

ZADANIE 2 Kurs kroju i szycia - dla grupy 10 osób

 

 

 

Więcej…
 

Nowe kryteria kierowania przez starostę brzozowskiego bezrobotnych do odbycia stażu

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od dnia 1.04.2014r. obowiązują nowe kryteria kierowania przez starostę brzozowskiego bezrobotnych do odbycia stażu.

 

Kryteria do pobrania w formacie PDF:

 

 

 

Nowe Kryteria przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Drukuj PDF

    

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od dnia 17.03.2014r. obowiązują nowe Kryteria przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Aktualne Kryteria znajdą Państwo w zakładce Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

 

Projekt „Więcej szans w powiecie brzozowskim” 2014 r.

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że w 2014 roku będzie kontynuowany projekt systemowy pn. „Więcej szans w powiecie brzozowskim”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Projekt  skierowany jest w szczególności do osób bezrobotnych:

  • do 25 roku życia (co najmniej 40% uczestników), w tym 30% osób w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
  • powyżej 50 roku życia (co najmniej 10 % uczestników)
  • niepełnosprawnych (co najmniej 2 % uczestników)
  • nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty i zarejestrowali się w powiatowym urzędzie pracy w roku 2012

Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczyły w projekcie systemowym realizowanym przez PUP w latach 2008-2013 !!!

 

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

ogłasza przetarg nieograniczony na badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy
zarejestrowanych w PUP Brzozów oraz pracowników PUP Brzozów.

 

 

 

Więcej…
 


Strona 1 z 3

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 360 gości 
W jakim szkoleniu chciałby Pani/Pan wziąć udział?
 

rejestr instytucji szkoleniowych