• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

NOWA STRONA PUP w BRZOZOWIE

Drukuj PDF

W związku z przejściem na nową stronę internetową brzozow.praca.gov.pl informujemy, że od dnia 01.11.2015

bieżąca strona nie będzie aktualizowana.

 

Ogłoszenie

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że dysponuje środkami na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i zaprasza pracodawców zainteresowanych do korzystania z tej formy wsparcia aktywizacji osób bezrobotnych i składania wniosków o refundację. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20 000,00 zł brutto.  Szczegółowe informacje oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej urzędu www.pup-brzozow.pl (Pliki do pobrania) oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie pok. nr 1 ul. Kościuszki 2.

Uwaga: rozpatrzenie wniosków i realizacja umów dotyczących ww. formy nastąpi do końca grudnia 2015.

 

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w miesiącu wrześniu 2015

Drukuj PDFWykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w miesiącu wrzesniu 2015

 

Projekt 7.2 RPO WP "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim” (I)

Drukuj PDF

 

Projekt 7.2 RPO WP "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim” (I)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rozpoczął nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim” (I)

 

Projekt Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim(I)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 

Więcej…
 

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w miesiącu sierpniu 2015

Drukuj PDFWykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w miesiącu sierpniu 2015

 

Zawody deficytowe i nadwyżkowe - powiat brzozowski - informacja sygnalna - I półrocze 2015

Drukuj PDF

 

 

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna

RÓWNOWAGA

zawód zrównoważony

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

Kierownicy do spraw budownictwa

NADWYŻKA

zawód nadwyżkowy

Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

Nauczyciele kształcenia zawodowego

zawód

maksymalnie

nadwyżkowy

Formierze odlewniczy i pokrewni

Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

 

WYKAZ SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH PLANOWANYCH W IV KWARTALE 2015r.

Drukuj PDF

WYKAZ SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

PLANOWANYCH W IV KWARTALE 2015r.

 

Więcej…
 

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie  rozpoczął nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.  W 2015 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i powyżej, zgodnie z zapisem ustawowym.  Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, pokój 12, parter w godz. 7.30 – 15.30.  Wnioski wraz załącznikami są dostępne w siedzibie urzędu pokój 12,  oraz na stronie internetowej (Dokumenty do pobrania). 

 

 Wniosek o przyznanie środków z  KFS na sfinansowanie kosztów kształecenia ustawicznego

Więcej…
 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30.06.2015r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 30 roku życia 1761 1005 756
Zarejestrowani bezrobotni w tym do 25 roku życia 840 428 412
Zarejestrowani bezrobotni powyżej 50 roku życia 1298 562 736
Długotrwale bezrobotni 4024 2409 1615
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 145 89 56

 

Więcej…
 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.05.2015r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 30 roku życia 1867 1043 824
Zarejestrowani bezrobotni w tym do 25 roku życia 910 457 453
Zarejestrowani bezrobotni powyżej 50 roku życia 1318 566 752
Długotrwale bezrobotni 4125 2469 1657
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 199 118 81

 

Więcej…
 

WYKAZ GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH PLANOWANYCH W III KWARTALE 2015r.

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

PLANOWANYCH W III KWARTALE 2015r.

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Rynek 9

ogłasza przetarg nieograniczony

NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

 

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Ogłoszenie o wynikach przetargu

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30.04.2015r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 30 roku życia 2040

1113

927
Zarejestrowani bezrobotni w tym do 25 roku życia 1004 489 515
Zarejestrowani bezrobotni powyżej 50 roku życia 1355 564 791
Długotrwale bezrobotni 4298 2542 1756
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 176 111 65

 

Więcej…
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - PAI

Drukuj PDF

21.04.2015 r. - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - PAI

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego pn.” Program Aktywizacja i Integracja” (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz.1118) podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu:
 

1. Zarządzenie nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku.
2. Protokół Komisji ds. rozpatrywania ofert.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (I)”

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (I)”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Więcej…
 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.03.2015r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 30 roku życia 2175 1164 1011
Zarejestrowani bezrobotni w tym do 25 roku życia 1091 520 571
Zarejestrowani bezrobotni powyżej 50 roku życia 1398 576 822
Długotrwale bezrobotni 4389 2598 1791
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 293 166 127

 

Więcej…
 

Ogłoszenia o przetargach

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Rynek 9

ogłasza przetarg nieograniczony

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach 2 części (zadań):

ZADANIE 1 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - dla grupy 10 osób.

ZADANIE 2 - Technolog wewnętrznych robót wykończeniowych w budownictwie - dla grupy 5 osób

 

Więcej…
 

26.03.2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI - NOWY !!!

Drukuj PDF

26.03.2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI -  NOWY  !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku,  poz. 1118)

Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie powiatu brzozowskiego.

W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej…
 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku ogłoszonego 16.02.2015 r.

Drukuj PDF

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r. na terenie gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec ogłoszonego Zarządzeniem Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego, z powodu odrzucenia dotacji przez wyłonionego w drodze ww. konkursu Oferenta.

1. Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie z dnia 26 marca 2015 roku

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego PAI ogłoszonego 16.02.2015 r.

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego pn.” Program Aktywizacja i Integracja” (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz.1118) podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu:

Więcej…
 

WYKAZ GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2015r.

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

PLANOWANYCH W II KWARTALE 2015r.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 4

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 
W jakim szkoleniu chciałby Pani/Pan wziąć udział?
 

rejestr instytucji szkoleniowych